Co má dokumentace obsahovat

DOPORUČENÝ POSTUP PROJEKČNÍCH PRACÍ:

 1. Provést výškopis a polohopis řešeného území – toto považujeme za důležitý podklad, aby bylo možné zodpovědně navrhnout příjezdovou komunikaci ke garáži, vlastní osazení domu včetně bilance odvozu přebytečné zeminy – z hlediska povolení stavby však není nutné geodetické zaměření provést.
 2. Provést inženýrsko-geologický průzkum – v případě neznámých základových poměrů a v případě složitějších terénů je vhodné IG průzkum provést - z hlediska povolení stavby není nutné provést.
 3. Požádat o územně plánovací informaci
 4. Studie – v případě zájmu investora, zprostředkujeme součinnost architekta
  STUDIE – obsah ( zpracováno v měřítku 1:100)
  Technická zpráva
  půdorys 1.pp
  půdorys 1.np
  půdorys 2.np
  řez a-a
  vizualizace
 5. Radonový průzkum – požadavek stavebního úřadu
 6. Přípojky inženýrských sítí
 7. Vypracovat dokumentaci pro stavební povolení a případně pro realizaci stavby – je na zvážení investora, jaký stupeň projektové dokumentace bude požadovat . V případě zadání stavby na klíč, je pro výběr dodavatele stavby vhodné zpracovat realizační dokumentaci stavby s položkovým rozpočtem, aby poptávané firmy nacenily stejné položky a nemohlo tak dojít opomenutí nebo záměně stavebních materiálů. V případě, že bude stavba prováděna svépomocí, stačí dokumentace v podrobnostech pro ohlášení stavby – vlastní projektová dokumentace je potom levnější než RDS.

obsah PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (dsp) a realizační dokumentace (rds) - jednostupňový projekt - obsah

( zpracováno v měřítku 1:50) 

 1. Průvodní zpráva
 2. Souhrnná technická zpráva
 3. Situace stavby
  C1 – Situační výkres širších vztahů
  C2 – Celkový situační výkres stavby
  C3 – Koordinační situace
  C4 – Katastrální situační výkres
 4. Dokumentace stavebních objektů
  Objekt SO.01 – rodinný dům
  D1.1 Architektonicko stavební řešení
  Technická zpráva – stavební část
  Půdorys výkopů
  Půdorys základů
  Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP
  Výkres stropů
  Půdorys krovu
  Půdorys střechy
  Řezy A-A, B-B
  Pohled jižní
  Pohled severní
  Pohled východní
  Pohled západní
  Detaily
  Výpisy výrobků PSV ( klempířských,truhlářských,zámečnických…)

  D1.2 Stavebně konstrukční řešení
  Technická zpráva
  Základové konstrukce – návrh a posudek
  Návrh překladů, pilířů, posouzení stropu,krovu.

  D1.3 Požárně bezpečnostní řešení
  Technická zpráva
  Výkresová část

  D1.4 Technika prostředí staveb
  SO.01 Zdravotechnika –(vodovod,kanalizace)
  Technická zpráva – vodovod
  Situace
  Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP – rozvody vnitřních rozvodů vody
  Technická zpráva – kanalizace
  Situace
  Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP – rozvody vnitřních rozvodů kanalizace
  Podélný profil venkovního vedení – zaústění do kanalizační přípojky

  SO.01 Ústřední vytápění (subdodávka)
  Technická zpráva vytápění, Výpočet tepelných ztrát
  Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP – rozmístění těles, potrubí, podlahového.vytápění

  SO.01 Elektroinstalace
  Technická zpráva – elektroinstalace
  Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP –rozvody silnoproudu
  Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP –rozvody slaboproudu
  Návrh rozvaděčů
  Hromosvod

  SO.01 Plynoinstalace
  Technická zpráva
  Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP –rozvody plynu
  Axonometrie

  Objekt SO.04 – Komunikace a zpevněné plochy
  Technická zpráva
  Situace
  Podélný profil
  Příčné řezy
   
 5. Dokladová část
  Energetický průkaz budovy
  Zajištění vyjádření od orgánů státní správy a správců inženýrských sítí 
  Položkový rozpočet a výkaz výměr 
  Výpočet za vynětí pozemku ze ZPF – komunikace a zpevněné plochy)
  Inženýrsko-geologický a radonový průzkum
  Geodetické zaměření – výškopis a polohopis
Poslední aktualizace byla provedena - 19.06.2013